Půjčte si světlo před zakoupením zdarma

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky prodávajícího.
 2. Kupní smlouva je uzavřena poté, co prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení.

Cenové a platební podmínky

 1. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a jsou uvedeny bez i s DPH, které činí 21%, a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.
 2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.
 3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na Prohlášení o ochraně osobních údajů Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. POUČENÍ: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu: PHOTON EUROPE s.r.o., Starokošířská 6/11, Praha 5, 150 00  Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůte;kladě písemných, e-mailových, nebo telefonických objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
  - identifikaci kupujícího,
  - identifikační číslo zboží, název, požadovaný počet
  - způsob platby a místo plnění
   - cenu
 4. Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.
 5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.
 6. Způsob platby:
  Dobírkou u přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o., nebo Toptrans (cena objednaného zboží se v tomto případě navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení)
  Platba je možná pouze v hotovosti!

  nebo

  v hotovosti v sídle prodávajícího a to před nebo nejpozději při přejímce zboží, tj. na adrese: PHOTON EUROPE s.r.o., Starokošířská 6/11, Praha 5, 150 00
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Dodací a expediční podmínky

 1. Způsob doručení:
  - balíkem nebo na dobírku prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o., nebo Toptrans.
  - osobní odběr v sídle prodávajícího. Před vyzvednutím objednávky doporučujeme vyčkat na potvrzující email, že je objednávka připravena k odběru, nebo se domluvit telefonicky.
  - Cena všech typů přepravy se Vám automaticky spočítá a zobrazí při dokončení objednávky podle váhy zboží a způsobu dopravy.
  - Po Praze je možné doručení expres kurýrní službou do 2-4 hodin od objednání (pouze v pracovní době od 10:00 - 15:00)
 2. Dodací termín:
  - Dodací doba se v tomto případě pohybuje okolo 48 hodin - platí pouze v pracovní dny (v praxi objednávku odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni přijetí objednávky a obvyklá negarantovaná doba doručení bývá 24 hodin).

Vlastnické právo

 1. Bude-li ve výjimečných případech sjednána úhrada kupní ceny na základě faktury po přejímce zboží, přechází v takovém případě vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující není do té doby oprávněn se zbožím jakkoliv nakládat.

Informace o zboží

 1. Veškeré přiložené informace jsou převzaté od našich dodavatelů. Prodávající nepřebírá odpovědnost za jejich platnost. Jsou-li v informacích přiložených ke zboží vyobrazení, jedná se ilustrační vyobrazení, která nemusí nutně odpovídat konkrétnímu prodanému zboží.

Záruka a reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vyplývá ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

 1.  Zákazník má při závadách na dodaném zboží nárok na náhradní plnění, tzn. na opravu dodaného zboží anebo náhradní dodávku, pakliže odstranění reklamované závady opravou zboží není možné. Nevyřídí-li prodávající reklamaci opravou nebo výměnou zboží ani na základě druhé písemné žádosti kupujícího, vzniká poté kupujícímu nárok na uplatňování snížení kupní ceny popř. odstoupení od smlouvy.
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky u fyzických osob, 1 rok u právnických osob.
 3. K reklamaci je nutné předložit dokladyktrými kupující prokáže, že u prodávajícího výrobek zakoupil.
 4. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
 5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozováním, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, ne jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 7. U zlevněného nebo použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, nebo které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
 8. Každá zpětná zásilka defektního zboží vyžaduje předchozí schválení prodejce, který posoudí, zda není možné minimalizovat náklady na zaslání zboží tím, že by poskytl kupujícímu náhradní díl, který je snadno vestavitelný do reklamovaného zboží.
 9. Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu pokud:
  - při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním,
  - záruční lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
  - závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.
 10. Zboží bude kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu pouze, když bude ochoten předem uhradit náklady na opravu a testování, jakož i uhradit náklady na zaslání či přepravu zboží.
 11. V případě výměny zboží na základě uznané reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu zboží kupujícímu.
 12. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 13. Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v záruční době.
 14. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu

 1. Při poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, dopravcem či Českou poštou odpovídá za zboží prodávající. Pro rychlé vyřízení situace doporučujeme kupujícímu ohlásil zjištěné poškození po obdržení zboží kurýrní službě, dopravci či České poště neprodleně po zjištění defektu. Doporučujeme upozornit přepravce na poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením a nechal si toto zadokladovat a zdokumentovat zodpovědným zástupcem České pošty, kurýrní služby či dopravce.
  (v praxi doporučujeme viditelně poškozené zásilky otevírat pouze v přítomnosti zodpovědného pracovníka České pošty, kurýrní služby či dopravce, vše na místě vyzkoušet a případné poškození zdokumentovat.)

Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky

 1. Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné pouze v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:
  - kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být
  - uvedeno číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu, číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny
  - zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího. Aby mohlo být vráceno 100% kupní ceny, doporučujeme: vrátit zboží v nepoškozeném obalu, schopné dalšího prodeje, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

  - Pozor - zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.
  - Prodávající neručí za případnou ztrátu, či poškození zboží na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu.
 3. Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží (případně snížená cena, pokud je zjištěno že kupující se zbožím nakládal nad rámec ust. §1833 NOZ) včetně nákladů na dodání (Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je v nabídce našeho e-shopu, budou mu vráceny náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Částka bude kupujícímu vrácena zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční buď převodem na účet kupujícího nebo zasláním poštovní složenkou na jeho adresu. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení částky.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy při zahraničním odběru bude objednateli účtován bankovní poplatek za odeslanou zahraniční platbu ve výši 150,- Kč. V případě, že při nákupu zboží nebyl účtován poplatek za přijatou zahraniční platbu ve výši 150,- Kč, bude objednateli účtována i tato částka (celkem tedy 300,- Kč).

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „vyprodáno“, nebo  „na objednávku“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. POUČENÍ: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem nebo doporučeným dopisem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nejnižší cena

 1. Pokud prokážete, že jiný konkurenční prodejce v ČR nabízí zcela identické zboží, které drží skladem za nižší cenu, poskytneme Vám stejnou cenu, než je tato konkurenční cena + dárek zdarma. Nárok na slevu nemůže být uplatněn zpětně po zakoupení zboží.
 2. Konkurenčním prodejcem se rozumí kamenný obchod maloobchodního formátu, plátce DPH. Za konkurenčního prodejce nelze považovat velkoobchody,  internetové obchody, které nedrží předmětné zboží skladem a bazary.
 3. Zcela identickým zbožím se rozumí zboží naprosto stejné, včetně loga a obalu, nové, nepoškozené, s možností odpočtu DPH, které je skladem u konkurenčního prodejce na kamenném obchodě v ČR.
 4. Cenou za kterou konkurenční prodejce nabízí identické zboží, se rozumí jeho oficiální ceníková cena. Za tuto cenu se nedá považovat velkoobchodní cena, či cenová nabídka s individuální cenou a podobně.

Splátky Home Credit

 

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz/vop

 
 
 
 

Proč se rozhodnout pro PHOTON EUROPE?

Prověřená kvalita

Více než 10 let na trhu
Servis přímo v Praze

Profesionalita

Vybavili jsme již přes 5000 fotoateliérů a dobře poradíme i vám

Rychlost

Vše máme skladem, dnes dopoledne objednáte, zítra můžete fotit

Nejnižší ceny

POKUD VÁM JINÝ DODAVATEL NABÍDNE IDENTICKÉ ZBOŽÍ ZA NIŽŠÍ CENU, POSKYTNEME VÁM ZBOŽÍ ZA TUTO DOLOŽENOU CENU + DÁREK NAVÍC!